SLA för tjänsten Co-location

  

CityNetwork-Logo-Regular-2015-RGB

  

1 Allmänt

a) City Network Hosting AB (”City Network”) lämnar vissa specifika garantier avseende tillgängligheten för tjänsten Co-location till slutkunden (”Kund”). Detta Service Level Agreement (”SLA”) specificerar villkor och regler för tillämpning av densamma. Den modell som City Network tillämpar för att garantera tillgänglighet ger Kund rätt till viss ersättning i form av krediteringar på nästkommande fordran från City Network, om City Network inte uppfyller den tillgänglighet som utlovas för tjänsten Co-location.

b) Kund kan vara en fysisk eller juridisk person.

2 Omfattning

a) City Network garanterar 99,95% tillgänglighet gällande internetförbindelse för tjänsten Co-location. Högsta möjliga ersättning för en kalendermånad är 50% av den totala, månatliga avgiften för berörda dedicerade servrar den månad då störning inträffat. Ersättningen kan aldrig överstiga det värdet.

b) Garantin gäller enbart för minskad tillgänglighet på Internetförbildensen. Garantin gäller ej för minskad tillgänglighet som orsakats av händelser utanför City Networks kontroll (se punkt 5, 6 & 7).

3 Krav

a) För att ersättning skall utgå måste Kund kontakta City Network skriftligen på support@citynetwork.se, vid tillfället för aktuell driftstörning som uppfyller kraven för garantin (se punkt 2). Ersättning sker endast om kund:

  1. Inte har några förfallna fordringar.
  2. City Networks allmänna villkor uppfylls (https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-webbhotell-och-domantjanster/)

4 ersättning

a) Vid driftstörning orsakad av bruten internetförbindelse utgår ersättning i form av kreditering på nästkommande fordran från City Network med 5% av den totalta månatliga kostnaden, för alla berörda dedicerade servrar, för varje påbörjad 3 timmarsintervall som tillgängligheten är bruten eller begränsad.

5 Undantag

a) Tillgänglighetsgarantin gäller ej i det fall driftstörning kan härledas till felaktig användning av Kund eller till applikationslagret (se punkt 8). I det fall Kund åberopat ersättning i enlighet med SLA, och City Network påbörjat ett felsökningsarbete för att fastställa orsaken, äger City Network rätt att debitera ersättning för nedlagda åtgärdskostnader enligt vid varje tid gällande taxa om orsaken till minskad tillgänglighet orsakats av Kund.

b) Drift och underhåll är undantaget från tillgänglighetsgarantin (se punkt 6)

6 Drift och underhåll

a) City Network genomför kontinuerligt underhåll av tjänsten och dess olika komponenter för att säkerställa funktionalitet, stabilitet och säkerhet. Information om både planerade, oplanerade och pågående underhållsarbeten samt driftstörningar annonseras på http://cnstatus.com. City Network åtar sig att informera om alla typer av händelser som kan påverka Kund snarast möjligt. Oplanerat underhåll kan vara, men är ej begränsat till, arbeten som krävs för att säkra kunds data och/eller fortlevnaden av systemet.

7 Force Majeure

a) City Network skall vara befriad från både tillgänglighetsgarantin, skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörandet av City Networks åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som City Network inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses krig, inbrott, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, överbelastnings-attacker, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

8 Definitioner

a) Som applikationslager menas all mjukvara inklusive operativsystemet som körs på den dedicerade servern.