Allmänna villkor för webbhotell och domäntjänster

1. Allmänt

a) Allmänna villkoren reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och City Network Hosting AB (”City Network”), avseende webbhotellstjänster och registreringstjänster för domännamn.

b) Kund kan vara en fysisk person eller juridisk person. Kund får inte på något sätt sälja vidare hela eller delar av tjänsten till andra fysiska eller juridiska personer.

2. Tjänstebeskrivning

a) Innehållet i webbhotellstjänsten specificeras i en orderbekräftelse via e-post. I övrigt specificeras även tjänsternas innehåll och uppdateringar på City Networks webbsida och eventuella uppdateringar tillgodogörs alla kunder.

b) Återläsning av backup är förlagd med en avgift som presenteras på City Networks webbsida.

c) All e-post trafik via våra e-postservrar spam- och virusfiltreras. City Network förbehåller sig därmed rätten att inte vidarebefordra de e-postmeddelanden som klassificeras som spam eller innehåller virus.

d) Tjänst för webb, e-post samt databaser är begränsade till ett visst utrymme. Vid överträdelse av detta utrymme kommer kund att meddelas om detta för att kunna antingen begränsa använt utrymme eller betala för extra utrymme. De utrymmesgränser som gäller presenteras på City Networks webbsida.

e) City Network tillhandahåller fri support via e-post, telefon samt via City Networks webbsida. Tider för support framgår av webbsidan.

3. Avgifter

a) Avgifter utgår enligt City Networks hemsida vid tid gällande prislista för tjänsten. Avgift för tjänsten utgår i form av periodisk fast avgift i förskott.

b) City Network förbehåller sig rätten att vidtaga förändringar av tjänsten avseende struktur, omfattning, samt funktion. Avgiftsändringar skall på lämpligt sätt aviseras senast 30 dagar i förväg och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. City Network skall dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt eller liknande statlig pålaga samt vid annan liknande omständighet utanför City Networks kontroll påverkande City Networks kostnad för avtalad tjänst.

c) Avgiftssänkning behöver ej aviseras.

d) Om Kund inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till Kund eller omständighet utanför City Networks kontroll, skall detta inte befria Kunden från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.

4. Betalning

a) Betalningsvillkoret är 20 dagar netto om ej annat anges på respektive faktura och betalning sker via Bankgiro eller kontokort. Betalning sker dock alltid i förskott för perioden i fråga.

b) Vid försenad betalning har City Network rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

c) Vidare har City Network rätt att innehålla ännu ej utförd prestation samt stänga av tjänsten till dess full betalning skett.

d) Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalning efter i påminnelsen angiven tid äger City Network rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för tjänsten i fråga samt slutfakturera Kund.

5. Avtal

a) Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av City Network. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Webbhotell, Domänregistrering och Övriga tjänster, om ej annat är överenskommet.

b) Kund har rätt att frånträda avtalet enligt ”Distans -och hemförsäljningslag” (2005:58) genom att meddela City Network om detta inom 30 dagar från det att avtalet påbörjas. Rätt till frånträde av avtalet enligt denna princip innefattar även juridiska personer. Undantag från distanslagens ångerrätt gäller då fullgörandet av nyregistrering och/eller förnyelse av domännamn påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. Samtycke sker genom att börja använda tjänsten, exempelvis genom att betala fakturan eller genom inloggning i My City (kontrollpanelen).

c) Avtalet förlängs efter inledande avtalsperiod i samband med att kund inbetalar tillsänd faktura för nästkommande avtalsperiod.

d) Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst. Uppsägning ska ske skriftligen. City Network tillhandahåller en blankett som kan användas för skriftlig uppsägning. Vid uppsägning ska Kund identifiera sig med kundnummer.

e) Vid uppsägning från kund av avtal återbetalas ej inbetald avgift för pågående avtalsperiod.

f) Avtalet kan av City Network sägas upp om Kund bryter mot de villkor som framgår av detta avtal. Uppsägning av avtal medför att all lagrad information rörande kunds tjänst/tjänster tas bort ur City Networks system. City Network förbehåller sig också rätten att skriftligen säga upp ett avtal då kunds tjänst allvarligt stör andra kunders tjänster.

g) City Network har även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra tecken på obestånd.

h) Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för Kunden att använda tjänsten.

i) Vi använder oss idag av ombudet Tucows för registrering och förnyelser av domäner som inte är .SE eller .NU domäner

 

6. Drift & underhåll

a) Vid driftavbrott eller trafikhindrande fel med en sammanhängande varaktighet längre än åtta (8) timmar är Kunden berättigad till nedsättning av avgiften. Nedsättningen, som gäller i stället för skadestånd och andra påföljder, regleras genom kreditering. Nedsättningen skall motsvara 0.5 procent av avgiften för varje hel timme, utöver åtta (8) timmar, inom normal servicetid (helgfri måndag-fredag kl. 08.00-17.00), som avbrottet eller hindret varat. Tiden för avbrottet eller hindret beräknas med utgångspunkt från det att felet anmälts av Kund till dess felet åtgärdats. Summan av nedsättning är begränsad till den fasta avgiften för månaden ifråga. För Dedikerad server och co-location tjänster gäller separat SLA (https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/sla-dedicerad-server)

b) Nedsättning enligt ovan utgår inte till den del avbrottet eller hindret kan hänföras till Kunden, såsom vid felaktig användning. I sådant fall förbehåller sig City Network rätten att debitera ersättning för nedlagda åtgärdskostnader enligt vid varje tid gällande taxa.

c) Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät m.m. Vid omfattande åtgärder skall City Network i görligaste mån avisera Kund innan åtgärd vidtas.

7. Kunds ansvar

a) Kund ansvarar för att information som hanteras inom Webbhotellet inte gör intrång i tredje parts rättigheter, skadande för City Network eller bryter mot svensk lagstiftning.

b) Kund ansvarar för anställda och andra vilka genom Kunden getts möjlighet att nyttja tjänsten. Skulle det komma till Kundens kännedom att någon av hans anställda eller annan bryter mot föreskrifterna i ingånget avtal, är han skyldig att omedelbart föranstalta om rättelse och informera City Network om överträdelsen.

c) Kund ansvarar för att erforderliga tillstånd finns för att ta emot, sprida och lagra information.

d) Kund ansvarar för att skyndsamt agera om City Network uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som inte är acceptabelt bruk. City Network förbehåller sig rätten att fritt pröva om information som hanteras inom Webbhotellet är acceptabelt.

e) City Network har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor eller svensk lagstiftning. City Network har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet samt avsluta pågående avtal om denna information av City Network bedöms orsaka skada för: City Network, City Networks varumärke, City Networks kunder, servrar eller nätverk.

f) Kunden har alltid yttersta ansvaret för att sina domän/er blir förnyade eller registrerade även om City Network Hosting AB är registrar för domänen/erna. Kunden har också alltid yttersta ansvaret att en flytt av domän/er från en annan registrar/ombud går igenom till City Network Hosting AB

8. City Networks ansvar

a) City Network utövar ingen kontroll över information som hanteras inom Webbhotellet och är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från Kund. City Network ansvarar inte för skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av City Networks servrar.

b) City Network ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom grov vårdslöshet av City Network. City Network skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till en fjärdedels (1/4) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring per år, oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet.

c) Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till City Network och inkomma inom sju (7) dagar efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

d) City Network tillhandahåller så kallad Whois privacy för merparten av våra domäner, men styr och/eller ansvarar ej för hur registrarer visar kundens personliga uppgifter innan kund beställt whois privacy av City Network. Vissa registrarer visar normalt sett organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer, fax, firmanamn eller personliga namn offentligt på sin hemsida eller andra offentliga hemsidor.

9. Otillbörlig användning av nät

a) Kund äger inte i något fall söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser, såväl City Network som annans, eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i nätägarens eller andra anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information.

b) Nätägare eller annan är inte skadeståndsskyldig för de fall behörig eller obehörig gör intrång i Kunds eller annans datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Vid brott mot ovanstående har City Network rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänst och skriftligen säga upp avtal. Kunden skall hålla City Network skadeslös för krav som kan riktas mot City Network från tredjeman på grund av kundens användning av tjänsten.

10. Sekretess

a) City Network behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

11. Force majeure

a) Part skall vara befriad från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses krig, inbrott, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

12. Överlåtelse

a) Avtalet och med där tillhörande tjänster får endast överlåtas till annan efter skriftligt meddelande från nuvarande innehavare samt blivande innehavare. Överlåtelsen ska skickas till City Network för godkännande. City Network äger dock rätt att, utan att söka Kundens godkännande, överlåta Avtalet i sin helhet till annan part. Efter att Kunden erhållit information om att sådan överlåtelse skett är Kundens Avtal i sin helhet transfererat till denna nya part och denna part inträder i City Networks ställe som avtalspart till Kunden.

b) Överlåtelsen träder i kraft från det datum City Network har medgivit överlåtelsen.

c) Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten.

d) Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

13. Ändring av villkor

a) City Network har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.

14. Tvist

a) Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Karlskrona varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Skiljemännen skall tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader och omröstning. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av Karlskrona tingsrätt. För förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst äger dock part anhängiggöra talan inför allmän domstol. Anspråk med anledning av visst avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen till den andra parten senast tre (3) månader efter det att rätt till anspråk uppstod.

15. Aktuellt avtal

a) Aktuella villkor finns alltid på docs.citynetwork.se