Allmänna villkor för tjänsten Onlinebackup

1 Allmänt

a) Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och City Network Hosting AB, org nr 556630-7806, Borgmästaregatan 18, 371 34 Karlskrona (”City Network”), avseende onlinebackuptjänst (”Tjänsten”)

2 Tjänsten

a) Tjänsten består av de tjänster, som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på City Networks hemsida. För att Tjänsten ska fungera måste Kunden ha tillgång till Internetuppkoppling. Denna svarar Kunden själv för.

b) City Networks anställda har inte tillgång till den information som lagras av Kunden. Någon övervakning av Kundens information sker inte.

c) City Network ansvarar för att Tjänsten ska fungera klanderfritt. Dock förbehåller sig City Network rätten att vidta åtgärder då den befinner det påkallat av säkertsmässiga, tekniska eller underhålls- och driftsmässiga skäl. Kunden ska informeras om sådana händelser i god tid, om så är möjligt. City Network förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i tjänsten samt att ensidigt ändra villkoren i detta avtal. Görs väsentlig ändring har Kunden rätt att inom 60 dagar från det Kunden erhållit besked om ändring säga upp avtalet med omdelbar verkan. Kund som inte sagt upp sitt avtal inom 60 dagar från ändringen anses ha godkänt ändringen.

3 Avtalstid & uppsägning

a) Avtalet anses påbörjat då City Network utfärdat bekräftelse till Kunden. Avtalet löper den tid som betalning erlagts för Tjänsten om inget annat överenskommits med Kunden och som framgår av skriftlig dokumentation.

b) City Network tillämpar en månads bindningstid om inget annat skriftligt överenskommits. Praktiskt fungerar det på följande sätt: Sägs Tjänsten upp i t ex april upphör avtalstiden den 30 maj.

c) Uppsägning måste ske skriftligt på blankett som finns på support.citynetwork.se

d) Uppsägning anses också föreligga om Kunden inte betalar faktura för ny avtalsperiod.

e) Redan inbetald summa för avtalsperiod återbetalas inte.

4 Kundens hantering av tjänsten

a) Kunden är ensam ansvarig för all information Kunden lägger in, bearbetar och hanterar med hjälp av Tjänsten. Kunden ska följa svensk lagstiftning.

b) Kunden bär själv samtliga kostnader som krävs för att kunna utnyttja Tjänsten till sin fulla kapacitet.

c) Kunden är ansvarig för att de användaridentiteter och lösenord Kunden erhåller för nyttjande av Tjänsten förvaras betryggande och inte är åtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar helt och fullt för eventuell obehörig utnyttjande av Tjänsten.

5 Support för tjänsten

a) Support av Tjänsten tillhandahålles på sätt och tider som vid var tid gällande support beskrives på City networks hemsida www.citynetwork.se.

6 Betalningsvillkor

a) Kund ska erlägga betalning i enlighet med den prislista, som avtalats mellan Kund och City Network.

b) Kund erlägger en fast avgift för ….. och en avgift för sitt utnyttjande av Tjänsten månadsvis i efterskott. Betalningsvillkoret är 30 dgr.

c) Om Kund inte betalar enligt överenskommelse trots påminnelse, har City Network rätt till ersättning för betalningspåminnelse, lagstadgade inkasso och indrivningskostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

7 City Networks ansvar

a) City Network kan ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på egendom, person, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man p g a Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. City Network kan inte hållas ansvarig för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid användandet av Tjänsten.

b) City Networks ansvar är begränsat till 6.1 såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger.

c) City Networks ansvar är alltid begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda årliga avgiften för Tjänsten, dock maximalt 10 000 sek. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot City Network.

d) Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av betalda avgifter och skadeståndsskyldig mot City Network i den omfattning som gäller enligt svensk lag.

8 Övrigt

a) City Network behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.

b) Parterna i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

c) Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras i allmän domstol med Blekinge Tingsrätt som första instans.

d) Avgiftsändring meddelas skriftligen till den e-postadress Kunden angivet i beställningen av Tjänsten och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

e) City N har rätt att anlita underleverantör för utförande av åtaganden enligt detta avtal. City Network ansvarar för underleverantör såsom för egen handling.