Allmänna villkor för tjänsten City Cloud

CityCloud-Logo-Regular-2015-RGB-3

(Ersattes av nya Allmänna Villkor, för nya användare den 21:a september 2017. Träder i kraft för befintliga användare den 1:a december 2017)

 

1 Allmänt

a) De allmänna villkoren reglerar förhållandet mellan slutkunden (”Kund”) och City Network Hosting AB (”City Network”) avseende tjänsten City Cloud (”City Cloud”). City Networks allmänna villkor gäller alltid till grund för alla avtal med City Network (https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-webbhotell-och-domantjanster/)

b) Kund kan vara en fysisk person eller en juridisk person.

2 Tjänstebeskrivning

a) Tjänsten City Cloud specificeras i sin helhet på http://citycloud.se (”citycloud.se”). Eventuella uppdateringar och förändringar tillgodogörs alla kunder genom citycloud.se samt genom City Clouds och City Networks nyhetsbrev och via sociala nätverk.

b) City Network tillhandahåller fri support via e-post, telefon och chatt som huvudsakliga kanaler. City Network förbehåller sig rätten att definiera vad som ingår i fri support, och detta kan ändras utan avisering. Fri support erbjuds endast under de tider som specificeras på citycloud.se. Jouravtal för tillgång till tekniker dygnet runt finns att teckna separat.

3 Avgifter

a) Avgift utgår enligt citycloud.se vid tid gällande prislista för respektive del av tjänsten. Avgift utgår per timme i efterskott.

b) City Network förbehåller sig rätten att när som helst genomföra förändringar i tjänsten City Cloud. Sådana ändringar kan vara, men är ej begränsade till, struktur, omfattning samt funktion. Ändringar avseende avgifter skall på lämpligt sätt aviseras senast 30 dagar i förväg. City Network äger rätten att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är direkt relaterad till förändring av, men ej begränsat till, valutakurs, skatt eller annan omständighet utanför City Networks kontroll som påverkar City Networks kostnader för att tillhandahålla den avtalade tjänsten.

c) Avgiftssänkningar behöver ej aviseras

4 Betalning

a) Betalningsvillkoret för tjänsten är 30 dagar netto om inget annat anges på respektive faktura och betalningen sker via Bankgiro eller kontokort.

b) Vid försenad betalning har City Network rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

c) Vidare har City Network rätt att, men är inte begränsade till, avbryta påbörjat arbete och att stänga av tjänster till dess att utestående fordringar regleras av kund.

d) Om kund helt eller delvis dröjer med betalning för redan använda tjänster, äger City Network rätt att reglera utestående fordringar från det betalkort som kund angivit som betalningsmedel. City Network äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för tjänsten i fråga samt slutfakturera kund.

5 Drift & underhåll

a) City Network genomför kontinuerligt underhåll av tjänsten för att säkerställa funktionalitet, stabilitet och säkerhet. Information om både planerade, oplanerade och pågående underhållsarbeten samt driftstörningar annonseras på http://cnstatus.com. City Network åtar sig att informera om alla typer av händelser som kan påverka Kund snarast möjligt. Oplanerat underhåll kan vara, men är ej begränsat till, arbeten som krävs för att säkra kunds data och/eller fortlevnaden av systemet.

b) Vid driftavbrott är kund berättigad till en kreditering för delar av den månatliga avgiften för tjänsten enligt SLA för tjänsten City Cloud (https://www.citycloud.com/wp-content/uploads/2017/01/Product_Sheet-SLA.pdf)

6 Ansvarsbestämmelse

a) Kund ansvarar för att information som hanteras av dennes virtuella servrar i City Cloud, inte bryter mot den lagstiftning som gäller i det land där data lagras. Var data lagras är alltid känt för kund och är direkt kopplat till vilket datacenter kund väljer att skapa respektive virtuella server i.

b) Kund ansvarar för att erforderliga tillstånd finns för att ta emot, sprida och lagra information.

c) Kund ansvarar för anställda och andra vilka genom kund givits möjlighet att nyttja tjänsten. Skulle det komma till kundens kännedom att någon av företagets anställda, eller partners, bryter mot föreskrifterna i ingående avtal, är kund skyldig att omedelbart föranstalta om rättelse och informera City Network om överträdelsen.

d) Kund ansvarar för att skyndsamt agera om City Network uppmanar kund att radera information som inte är acceptabelt bruk.

e) City Network har rätt att kontrollera information som hanteras på virtuella servrar i City Cloud i samband med felsökning samt om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor eller svensk lagstiftning. City Network äger även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras på virtuella servrar i City Cloud samt avsluta pågående avtal om denna information på något sätt har orsakat eller kan orsaka skada, men inte begränsat till, City Networks kunder, servrar och nätverk.

f) City Network utövar ingen kontroll av information som hanteras på virtuella servrar i City Cloud och är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet agerande från kund. City Network ansvarar inte för skada som uppstått till följd av, men inte begränsat till, virus eller obehörigt intrång eller påvekran på City Networks servrar eller nätverk.

g) City Networks ansvar är begränsat till sakskador som orsakats till följd av grov vårdslöshet av City Network. City Networks skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till en fjärdedels (¼) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring per år, oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom, men ej begränsat till, förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet.

h) Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till City Network och inkomma inom sju (7) dagar efter det kravgrundande tillfället.

7 Otillbörlig användning av nät

a) Kund äger inte i något fall rätten att söka obehörig åtkomst till ansluta nät- och datorresurser tillhörande City Network eller utomstående. Ej heller obehörigt använda, förstöra eller förvanska information i nätägarens eller andra anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information.

b) Nätägare eller annan är inte skadeståndsskyldig för de fall behörig eller obehörig gör intrång i kunds eller annan parts datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Vid brott mot ovanstående äger City Network rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänst och säga upp avtalet. Kunden skall hålla City Network skadeslös för krav som kan riktas mot City Network från tredje part på grund av kundens användning av tjänsten.

8 Sekretess

a) City Network behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om kund har brutit mot dessa villkor eller om myndighet begär ut information med stöd i Svensk lagstiftning.

9 Lokalisering av data

a) Ur personuppgiftslagens perspektiv är även överföringen för bearbetningen, själva bearbetningen liksom återföringen av bearbetad data en behandling av personuppgifter.

b) Kunds data får behandlas, överföras och lagras endast inom Sveriges gränser, i de fall Kund väljer att skapa virtuella servrar i City Cloud-gränssnittet, med angivna svenska orter.

c) Ovanstående ska kunna göras spårbart

d) Systemadministrativt arbete som rör kunds resurser och data får utföras endast i Sverige.

10 Force majeure

a) City Network skall vara befriad från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som City Network inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses krig, inbrott, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

11 Överlåtelse

a) Avtalet och med där tillhörande tjänster får endast överlåtas till annan efter skriftligt meddelande från nuvarande innehavare samt blivande innehavare. Överlåtelsen ska skickas till City Network för godkännande.b) Överlåtelsen träder i kraft från det datum City Network har medgivit överlåtelsen.c) Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten.d) Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

12 Ändring av villkor

a) City Network har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.

13 Tvist

a)Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. skiljeförfarandet skall äga rum i Karlskrona varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Skiljemännen skall tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader och omröstning. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av Karlskrona tingsrätt. För förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst äger dock part anhängiggöra talan inför allmän domstol. Anspråk med anledning av visst avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen till den andra parten senast tre (3) månader efter det att rätt till anspråk uppstod

14 Övrigt

a) Utöver det som specifikt angivits i dessa allmänna villkor gäller avtal 90.