Allmänna villkor för återförsäljare

CityNetwork-Logo-Regular-2015-RGB

  

Specifika villkor för Återförsäljare av City Networks webbhotell- och domäntjänster som gäller tillsammans med City Networks allmänna villkor för Webbhotell och domäntjänster (https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-webbhotell-och-domantjanster)

1 Allmänt

Allmänna villkor för återförsäljare reglerar förhållandet mellan återförsäljare och City Network Hosting AB (”City Network”), avseende webbhotellstjänster och registreringstjänster för domännamn.

2 Tjänstebeskrivning

City Network tillhandahåller sina kunder möjligheten att bli återförsäljare av City Networks tjänster för webbhotell och domäntjänster. Utformning av verktyg, tillvägagångssätt, utseende och funktion uppdateras av City Network kontinuerligt.

3 Avgifter

a) Avgifter för återförsäljare utgår enligt City Networks hemsida, vid tid gällande prislista för tjänsten/tjänsterna. Avgift för tjänsten utgår i form av periodisk, fast avgift i förskott.

b) För att få bli återförsäljare hos City Network krävs ett (1) eget webbhotellskonto hos City Network. Detta konto debiteras enligt gällande prislista och rabatteras ej.

c) Återförsäljare får rabatt på ordinarie månadsavgiften för webbhotell vid direkt köp hos City Network. Detta gäller alla webbhotellspaket som återförsäljare säljer vidare (alltså inte återförsäljares egna som krävs för att få återförsäljar-status). Alla andra tjänster såsom domäner och SSL rabatteras ej.

d) City Network förbehåller sig rätten att debitera en avgift om återförsäljarens kund använder sig av City Networks supporttjänst. Se § 5a

e) Utöver det som nämns i det här avsnittet gäller City Networks allmänna villkor för avgifter. https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-webbhotell-och-domantjanster

f) Utebliven betalning hanteras och styrs i enlighet med våra allmänna villkor för webbhotell och domäntjänster (https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-webbhotell-och-domantjanster) I det fall betalning uteblir och återförsäljare-konto stängs av tillfaller slutkunderna City Network.

4 Prissättning mot slutkund

Återförsäljare äger rätt att själva prissätta tjänster mot sina slutkunder gällande City Networks tjänster. Det är fullt tillåtet att baka in priset i en egen tjänst såsom webbutveckling eller liknande. Missbruk av prissättningen kan leda till att återförsäljare-status dras in.

5 Support

a) Återförsäljaren ansvarar för att informera om, och hantera slutkundens supportfrågor. Återförsäljaren ansvarar för att slutkunden ALLTID kontaktar återförsäljaren i ALLA ärenden som rör den tjänst som slutkunden köpt av återförsäljaren. I det fall en slutkund kontaktar City Networks support direkt, äger City Network rätten att debitera återförsäljaren enligt gällande konsultarvode. För närvarande 995 kronor per påbörjad timme.

b) City Network tillhandahåller support, i alla dess former, för återförsäljare i enlighet med sina allmänna villkor. Se https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-webbhotell-och-domantjanster.

c) Återförsäljare ansvarar även för att informera slutkund om driftstörningar, planerade underhåll och annat som kommuniceras via City Network och som kan anses vara av vikt för slutkunden. Driftstatus från City Network finns på http://cnstatus.com

6 F-skatt

För att bli återförsäljare för City Network krävs F-skattesedel.

7 Uppsägning

I det fall en återförsäljare säger upp sitt eget webbhotellskonto förloras återförsäljare-status. Slutkunderna tillfaller då City Network.

8 Överåtelse av ÅF-konto

Ett konto med återförsäljare-status kan ej överlåtas utan endast avslutas. Slutkunderna tillfaller då City Network enl. paragraf 7.

9 Missbruk

a) Missbruk, kraftigt avvikande prissättning eller andra händelser som, på något sätt missgynnar, misskrediterar eller på annat sätt kan åsamka skada för City Network, leder till omedelbar avstängning och avslut av Återförsäljare-konto.

b) I det fall en återförsäljare får sitt konto avslutat och avstängt, tillfaller slutkunderna City Network. Återförsäljare är alltid skyldig att betala utstående fordringar.

10 Domänregistrering och villkor

a) Återförsäljare ansvarar för att delge slutkund de registreringsvillkor som gäller för domäner som kräver att särskilda villkor godkänns. Återförsäljare intygar även, vid domänregistreringen, att slutkunden har godkänt de villkor som gäller. Detta framgår vid domänregistreringen.

b) Återförsäljare har alltid yttersta ansvaret för att sina slutkunders domän/er blir förnyade eller registrerade även om City Network Hosting AB är registrar för domänen/erna. Återförsäljare har också alltid yttersta ansvaret att en flytt av domän/er från en annan registrar/ombud överförs till City Network Hosting AB. För domäner som hamnar i ”karantän” (vid t.ex. försenad/utebliven betalning) tillkommer extra avgift för att förnya densamma igen.

c) City Network tillhandahåller så kallad Whois privacy för merparten av våra domäner, men styr och/eller ansvarar ej för hur registrarer visar återförsäljares slutkunders personliga uppgifter innan kund beställt whois privacy av City Network.
Registrarer visar normalt sett organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer, fax, firmanamn eller personliga namn offentligt på sin hemsida eller andra offentliga hemsidor.

11. Ersättning
 Ersättning för nertider i webbhotellsmiljön hittar ni i paragraf 6 a i ”Allmänna villkor för webbhotell och domäntjänster”:
https://docs.citynetwork.se/portfolio/details/allmanna-villkor-for-webbhotell-och-domantjanster/